Освітні послуги

Допомога у написанні дипломних, курсових, контрольних робіт та рефератів.

Детальніше
Освітні послуги.

Видавництво

Друк методичної літератури, посібників, та довідників за економіко-обліковим напрямом.

Детальніше
Видавництво

Навчальні курси

Курси з бухгалтерського обліку, аудиту, економіки, фінансів, менеджменту, маркетингу, аналізу, оподаткування та інші.

Детальніше
Навчальні курси

Навчальні посібники

З метою забезпечення освітнього процесу в навчально-консультаційному центрі «Аргоніта» видається власна методична література та довідники за економіко-обліковим напрямом.
Всі методичні матеріали є унікальними авторськими розробками викладачів нашого центру.
Також вони можуть бути цікавими студентам та фахівцям-практикам, які навчаються або працюють у сфері менеджменту, економіки, обліку, аудиту, фінансів, маркетингу тощо.
Інформація в довідниках та посібниках регулярно оновлюється відповідно до чинного законодавства.

Слухачі курсів навчально-консультаційного центру забезпечуються методичною літературою безкоштовно.

1s

Методичні рекомендації до вивчення програмного продукту «1С Бухгалтерія 8.2 для України»

Методичні вказівки розроблені для вивчення бухгалтерського обліку в програмі «1С Бухгалтерія 8 для України» на платформі «1С: Підприємство 8.2». Автоматизація обліку розглянута за такими напрямами: введення даних підприємства; налаштування параметрів програми, облікової політики; облік операцій з зареєстрованим (пайовим) капіталом; облік кадрів; облік касових операцій; облік розрахунків дебіторами, з підзвітними особами; нарахування і виплата заробітної плати; облік банківських операцій, розрахунків з покупцями і постачальниками; визначення фінансових результатів; складання фінансової звітності.
Формат видання А4, 36 сторінок.

edyn-podat

Єдиний податок

У довіднику узагальнено інформацію про єдиний податок, а саме: порядок реєстрації фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, критерії вибору групи платника єдиного податку, питання формування та обліку доходу, ставки податку, звітність тощо.
Формат видання А5, 48 сторінок.

miznar-standart

Складання фінансової звітності з урахуванням вимог національної та міжнародної стандартизації

У навчально-методичному посібнику розглянуто загальні положення застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, а також наведено методичні рекомендації щодо складання таких фінансових звітів: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал. У посібнику представлено бланки нових форм фінансової звітності.
Формат видання А5, 64 сторінки.

pdv

Податок на додану вартість

У довіднику узагальнено окремі аспекти впровадження податку на додану вартість у світі та Україні, а також охарактеризовано елементи податку відповідно до Податкового кодексу України. Особливу увагу приділено реєстрації платників ПДВ, організації податкового обліку ПДВ на підприємстві, податковій звітності та питанням бюджетного відшкодування.
Формат видання А5, 40 сторінок.

pdfo

Податок на доходи фізичних осіб та єдиний внесок на соціальне страхування

У довіднику детально узагальнено елементи податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на соціальне страхування. Особливу увагу приділено оподаткуванню різних виплат працівникам. Наведено перелік форм звітності, а також довідкова інформація для оформлення податкової звітності.
Формат видання А5, 60 сторінок.

pod-na-prib

Податок на прибуток підприємств

У довіднику розглянуто основні етапи становлення податкового обліку податку на прибуток підприємства в Україні, а також охарактеризовано елементи податку та узагальнено процентні обмеження і пільги. Окремо розкрито питання про нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів. Заслуговує на увагу розділ про нарахування і сплату податку на прибуток та формування інформації для складання податкової звітності.
Формат видання А5, 40 сторінок.

rz-buhoblik-malogo-biznesu

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Робочий зошит з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» розрахований на студентів денної та заочної форми вищих навчальних закладів. Він включає робочу програму, практичні завдання за темами, додатки та список літератури.
Формат видання А5, 16 сторінок.

rz-buhoblik

Робочий зошит з курсу «Бухгалтерський облік»

Розрахований на студентів денної та заочної форми вищих навчальних закладів. Він включає робочу програму, практичні завдання за темами, додатки та список літератури.
Формат видання А4, 60 сторінок.

podmenedzhment

Робочий зошит з дисципліни «Податковий менеджмент»

Розрахований на студентів денної та заочної форми вищих навчальних закладів. Він включає робочу програму, практичні завдання за темами, форми податкової звітності, додатки та список літератури.
Формат видання А4, 62 сторінки.

podmenedzhment

Робочий зошит з курсу «Діловодство та документування на підприємстві»

В робочому зошиті  наведено методичні положення щодо оформлення ділової документації та типові бланки таких документів як наказ, заява, протокол, інструкція, службова записка, гарантійний лист, штатний розпис тощо.
Формат видання А4, 54 сторінки.

rz-podoblik

Робочий зошит з дисципліни «Податковий облік і звітність»

У робочому зошиті представлено наскрізне практичне завдання, яке полягає в обчисленні, відображенню в обліку та податковій звітності таких податків і зборів: податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на соціальне страхування, екологічного податку, плати за землю, збору за першу реєстрацію транспортних засобів, податку на прибуток підприємств. Окремо розглянуто питання податкового планування та податкової логістики на підприємстві.
Формат видання А4, 42 сторінки.

rz-podsystema

Робочий зошит з дисципліни «Податкова система»

Розрахований на студентів денної та заочної форми вищих навчальних закладів. Він включає робочу програму, практичні завдання за темами, додатки та список літератури.
Формат видання А4, 60 сторінок.

pervynna

Фінансовий облік: первинна документація та фінансова звітність

У посібнику на системній основі в розрізі об’єктів обліку наведені бланки первинного документообігу та фінансової звітності, які нині чинні в Україні.
Для студентів, викладачів, бухгалтерів, аудиторів та інших осіб, які цікавляться обліком.
Формат видання А4, 118 сторінок.

statistic

Статистика

У посібнику висвітлені питання організації статистики, пов’язані зі збором інформації про масові соціально-економічні процеси та явища та методологічного інструментарію аналізу статистичних даних. Прикладний характер методів статистичного дослідження проілюстровано великою кількістю прикладів з використанням даних Державної служби статистики України, Національного банку України для оцінки, аналізу і прогнозування розвитку різноманітних соціально-економічних явищ і процесів.
Для студентів, викладачів, аналітиків і фахівців, які займаються прикладними статистичними дослідженнями закономірностей функціонування і розвитку масових явищ і процесів суспільного життя.
Формат видання А5, 120 сторінок.

fdsg

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»

У методичних вказівках наведено тематичний план та форми організації занять, критерії оцінювання знань, інформацію до вивчення модуля 1 «Сучасні аспекти організації фінансової діяльності підприємств» та модуля 2 «Забезпечення та функціонування фінансової діяльності підприємств», а також перелік завдань для контрольної роботи з дисципліни, тести та список літератури.
Формат видання А5, 52 сторінки.